Regulamin sprzedaży plików/książek elektronicznych (e-booków) w sklepie internetowym ZabawyBezNudy.pl

§ 1 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://zabawybeznudy.pl/;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży e-booków w Sklepie;
 3. E-book – publikacja w formie elektronicznej przeznaczona do sprzedaży w Sklepie jako treść cyfrowa, dostępna w formacie PDF;
 4. Sprzedawca – Aneta Górzewska, zamieszkała przy ul. Podleśna 28A/1, 05-230 Kobyłka prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą.
 5. Klient lub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu E-booka;
 6. Strony – Sprzedawca i Klient, którzy zawierają umowę na podstawie Regulaminu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu e-booków od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron związane z zakupem oraz korzystaniem z e-booków.
 2. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem oraz poszanowaniem praw autorskich i własność intelektualną Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych danych osobowych. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu (https://zabawybeznudy.pl) oraz w opisie każdego z dostępnych e-booków.
 4. Klient składając zamówienie na zakup E-booka oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupów.

§ 3 Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na E-booki

 1. Sklep nie prowadzi sprzedaży eBooków na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mających w momencie zakupu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, dokonując zakupu, oświadcza, iż jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub też, iż ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie nieprawdziwości tego oświadczenia, Kupujący, który dokonał zakupu, obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które Sprzedawca poniósł wskutek nieprawdziwości oświadczenia, w szczególności równowartości podatku od towarów i usług wraz z odsetkami, wszelkich kar, grzywien w postępowaniu podatkowym, karno-skarbowym, mandatowym lub administracyjnym, kosztów pomocy prawnej oraz wszelkich innych szkód, które poniósł Sprzedawca. Sprzedawca może w takim wypadku żądać w szczególności od Kupującego kary umownej w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz dalszego odszkodowania.
 2. Informacje o E-bookach zamieszczone są na stronie www. ZabawyBezNudy.pl
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sklep prezentuje rodzaj oferowanego e-booka, formaty plików, dostępność do pobrania, cenę i szczegółowe postanowienia licencyjne, jeśli są odmienne od Regulaminu.
 5. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu, w szczególności dane osobowe (imię, nazwisko) oraz adres email.
 6. Przed złożeniem zamówienia, Klient powinien upewnić się, czy format e-booka będzie obsługiwany przez jego urządzenie elektroniczne.
 7. Do momentu dokonania płatności Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować.
 8. Zamówienie jest złożone po akceptacji Regulaminu.
 9. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, Sklep potwierdzi zamówienie wysyłając maila z informacjami o zakupionym e-booku, cenie, formacie, terminie dostępu do pobrania i warunkach licencyjnych.
 10. Sklep dostarcza e-booka elektronicznie, plikiem na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia lub linkiem do pobrania na urządzenie Klienta. Pobranie materiału jest równiez dostępne z podsumowania zamówienia bezpośrednio po dokonaniu płatności.
 11. Dostawa E-booka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.
 12. Ze względów bezpieczeństwa link do pobrania zakupionego materiału jest aktywny 24 godziny od momentu dokonania platności. Po tym czasie wygasa a pobranie materiału jest niemożliwe.
 13. Po wygaśnięciu aktywności pobierania, tj. 24 godzinach, Kupujący nie będzie w stanie ponownie pobrać zakupionego materiału. Ponadto zgubienie lub utrata dostępu do zakupionego materiału po jego pobraniu na własny dysk twardy nie uprawnia Sprzedawcy do przyznawania ponownego dostępu do pobrania pliku ze sklepu. Odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie zakupionych plików leży wyłącznie po stronie Kupującego. W celu uzyskania nowego dostępu do zakupionego materiału, konieczne jest dokonanie nowego zakupu na zasadach obowiązujących w chwili ponownej transakcji/zakupu.
 14. Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez klienta E-booka uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.
 15. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Sprzedawcy w formie pisemnej (e-mail kontakt@zabawybeznudy.pl) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.

§ 4 Płatności

 1. Wszystkie ceny E-booków zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym E-booku jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówione E-booki spośród form udostępnionych przez Sklep.
 4. Sposób płatności za zamówione E-booki obsługiwany jest przez podmiot obsługujący płatności internetowe, a w szczególności za płatności za pośrednictwem karty kredytowej, transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, przelewu online. Dotyczy to zarówno dokonywania płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zagranicą.
 5. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on – line „CashBill”. Zasady dokonywania płatności on – line zostały wskazane na stronie:  https://www.cashbill.pl/kupujacy/
 6. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.
 7. W celu wystawienia faktury VAT Sklep może prosić o podanie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Sklep wystawia fakturę VAT wyłącznie na wyraźną prośbę Kupującego.
 9. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 10. Sklep/Sprzedający prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT. W takim wypadku dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest wystawiony rachunek lub potwierdzenie płatności online wysłane elektronicznie.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.
 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@ZabawyBezNudy.pl
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał w sposób wskazany w ust. 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku zgodnego z prawem odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi otrzymane płatności. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 6. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy w chwili składania Zamówienia (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. Jeżeli E-book został dostarczony do Klienta nie będącego Konsumentem, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 poz. 1225).

§ 6 Prawa autorskie

 1. E-book oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. E-booki dostępne w Sklepie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
 3. Korzystanie przez Klienta z E-booka możliwe jest wyłącznie dla własnego użytku Klienta.
 4. Klient jest uprawniony do korzystania z E-booka tylko na własny użytek, w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Warunki udzielonej licencji wynikają z Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych E-booków, które mogą się różnić między sobą.
 6. Klient może wprowadzać zakupione E-booki do własnych pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.
 7. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z E-booka, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
  • wielokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia E-booka w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
  • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka techniką cyfrową.
 8. Klient nie jest uprawniony do:
  • wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego fragmentu, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
  • wprowadzenia E-booka do obrotu, w tym najmu E-booka lub jego kopii lub użyczenia;
  • sublicencjonowania E-booka (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z E-booka);
  • ingerowania w treść E-booka, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;
  • usuwania technicznych zabezpieczeń E-booka;
  • wykorzystywania E-booka w celach komercyjnych.
 9. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z E-bookiem, w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 10. W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do E-booka, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

§ 7 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona w szczególności, gdy:
  • Klient nie otrzyma linku do E-booka oraz informacji o sposobie jego pobrania w ciągu dwóch dni roboczych od dokonania zapłaty;
  • otrzymany plik jest uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe;
  • pobrany plik nie zawiera zakupionego E-booka lub jest niekompletny, i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający E-book.
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej, wysyłając reklamację na adres Sprzedawcy, lub w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@ZabawyBezNudy.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, wymieni E-booka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny, jeśli dostarczenie tej samej treści e-booka nie będzie możliwe. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 7. Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania E-booka. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia E-booków bez wad.
 2. Sklep nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy E-booka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z E-bookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany siłą wyższą.
 4. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej.
 5. Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa o dostarczenie treści cyfrowej będzie uważana za niezawartą.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz e-maila zawierającego zakupiony E-book, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta – np. przepełniona skrzynka mailowa lub błędnie podany adres e-mail.

§ 9 Dane osobowe

   1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:

  https://zabawybeznudy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287).
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci E-booka jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.
 3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z E-booków. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2023 roku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.